Kilden

Nornir®

Vandet fra vores kilde er noget af Danmarks reneste vand. Det hentes op fra et grundvandsmagasin der ligger i et lag sand, der af geologer kaldes for Bastrup Sandet, der er dateret 15-20 millioner før vor tid. Her ligger vandet trygt og godt beskyttet af et solidt sand- og lerlag.  Vi har et 115 meter dybt borehul direkte ned til kilden.

Kun vand fra specifikke, navngivne kilder kan, såfremt det opfylder fastlagte betingelser, klassificeres som naturligt mineralvand. Vores kilde er navngivet Nornir, og opfylder betingelserne herfor, fordi der kan tappes vand direkte fra kilden med et ensartet mineralniveau og en konstant temperatur.

Det naturlige mineralvand fra Nornir kilden, er blødt vand med et lavt indhold af Natrium og Klorid, i henhold til WHO’s retningslinjer fra 2004.
https://danish-bottling.com/app/uploads/2023/01/WHO-anbefalinger-chlorine-drinking-water.pdf

Vandmagasinet

Det grundvandsmagasin som Danish Bottling Company henter sit vand fra, består af næsten rent kvartssand. Vandet strømmer, så at sige, i samme materialer, som man andre steder indvinder og bruger som filtermaterialer på vandværker. Mere rent kan det ikke blive. Grundvandsmagasinet er tertiært – 15-20 millioner år gammelt- og er beskyttet af flere tykke lerlag med en betydelig udbredelse, hvilket betyder at vores vand ligger rigtig godt beskyttet.

Grundvandsstrømmene i Brande området er opadgående på grund af trykket fra fjernere liggende grundvandsmagasiner og grundvandsoplande, som ligger højere end Brande.

Omkring Brande sker der således ingen transport af forurenede stoffer, fra overflader og ned til grundvandsmagasinet, som vi indvinder vandet fra.

Samtidig har en stadig vandstrøm gennem grundvandsmagasinerne i mere end 10 millioner år, udvasket stort set alle salte fra disse sandlag. Hvad der måtte stamme fra havstigningerne oversvømmelser, er udvasket af istidens ferske smeltevand, under isens afsmeltning og israndens tilbagetrækning.

Alder

Vandet i Nornir kilden er gennem en C14 aldersdatering, fundet til at have en alder på ca. 2.000 år. Dette betyder at vandet oprindelig er faldet som regn, længe før menneskelige påvirkninger har sat sine spor i landskabet. Med så rent et udgangsmateriale og så ren en transportvej gennem det tertiære grundvandsmagasin af rent kvartsand, vil Danish Bottling Companys vand være rent langt ud i fremtiden.

Analytisk sammensætning

På modstående billede ses de analytiske værdier af vandet i vores kilde. Vandet klassificeres som blødt og er derfor velegnet til kaffebrygning grundet det lave indhold af kalk. Vi tester kilden 4 gange årligt, og der er IKKE påvist PFAS i vandet fra vores kilde, ligesom der heller ikke ses en tendens til stigende værdier på de forskellige parametre, der testes for.